Algemene voorwaarden

Klachten/Defecten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, inclusief BTW.

Prijsopgave

3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonisch overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de verzendkosten.

Vrijblijvend onderzoek

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan  wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Repairpoint en betaalt dan alleen de verzendkosten van de retourzending, en de onderzoekskosten.

Kwaliteit

6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Repairpoint de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.

7. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid

8. Repairpoint is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending.

– Wanneer er een toestel wordt aangeleverd waarbij geconstateerd wordt dat deze door iemand anders gerepareerd is geweest, is Repairpoint niet aansprakelijk voor het niet(meer) -functioneren van het van te voren gerepareerde onderdeel.

Verzending

9. Repairpoint is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending.

Garantie

10. Repairpoint geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 12 maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

11. Wanneer binnen 12 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Repairpoint een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.

a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.

c. Na herstelling van het product vervalt de fabrieks garantie en is Repairpoint niet aansprakelijk voor het vervallen van de fabrieksgarantie.

d. Repairpoint is expliciet in geen enkel geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor fysieke schade aan het glas of LCD scherm binnen of buiten de garantie termijn.

e. Bij reflow werkzaamheden geld er een afwijkende garantietermijn van 3 maanden.

f. De garantie vervalt op het moment dat er sprake is van valschade, drukschade of enige andere vorm van schade van buiten af.

Verlies van Data

12. Repairpoint is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. Repairpoint wijst hier op via de website. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan Repairpoint opstuurt of langsbrengt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

13. Heeft de klant gedurende een periode van drie maanden nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Repairpoint gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen

14. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

15. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Repairpoint blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

16. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Repairpoint zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.